(VINANET) - Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 0,12 cent hay 0,8% xuống 14,86 cent/lb.

Tom Kujawa, đồng phụ trách hàng hóa mềm tại Sucden Financial Sugar cho biết “đường có thể giao dịch đi ngang trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dường như chúng có thể thử nghiệm mức 15,5 cent/lb hơn là 14,5 cent/lb trong kỳ hạn ngần”.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 1,8 USD hay 0,5% xuống 389,1 USD/tấn, giữ trên mức thấp 383 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters