Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trong tháng 3 toàn tỉnh Kiên Giang đạt 48.500 tấn, tính chung 3 tháng sản lượng khai thác và nuôi trồng 146.470 tấn, đạt 22,63% kế hoạch, tăng 2,64% so cùng kỳ.

Trong đó: Sản lượng khai thác 113.897 tấn, tăng 1,02 % so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 32.573 tấn, tăng 8,74 % so cùng kỳ. Đến nay, diện tích thả nuôi tôm được 83.177 ha, đạt 92,41% kế hoạch, tăng 1,36% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng đạt 1.168 tấn, tính chung 3 tháng sản lượng thu hoạch 4.328 tấn, đạt 7,73 % kế hoạch.

Nguồn: nongnghiep.vn