Sau khi được áp dụng thí điểm, hệ thống này cho thấy khá thích hợp với điều kiện của nước này. Với hệ thống, nước thải từ nuôi thủy sản sẽ được sử dụng để bón cho cây trồng, theo đó, nguồn nước thải này sẽ được lọc thành nước sạch.

Bộ Tài chính đã giao 6,5 triệu EUR cho AFDF để mở rộng hỗ trợ tài chính cho các dự án trong nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản.

Giá trị khai thác thủy sản truyền thống tăng 15,6%

Năm 2013, tổng sản lượng thủy sản khai thác bằng các phương pháp truyền thống của Oman tăng 7,8% đạt 203.454 tấn, so với 188.817 tấn năm 2012. Trong khi giá trị đạt 161,608 triệu R.O năm 2013, tăng 15,6% so với 139,752 triệu R.O năm 2012.

Năm 2013, sản lượng khai thác thủy sản ven bờ đạt 1.394 tấn, giảm 3,9% so với 1.450 tấn năm 2012. Năm ngoái, khai thác thủy sản thương mại giảm mạnh 69,2% từ 1.292 tấn năm 2012 xuống 398 tấn năm 2013.

Tổng sản lượng khai thác thủy sản của Oman năm 2013 (khai thác truyền thống, ven bờ và thương mại) tăng 7,1% đạt 205.246 so với 191.559 tấn năm 2012.

Nguồn: Vasep