Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA) thay đổi trọng tâm vào việc cung cấp thực phẩm nhằm ngăn ngừa việc nhiễm bệnh chứ không chỉ đơn giản đối phó với dịch bệnh sau đó. Hệ thống hoạch định nguồn lực DN (ERP) sẽ cần phải tạo ra các hồ sơ lưu trữ về toàn bộ nhà cung cấp và các cơ sở dữ liệu, cũng như dữ liệu sản xuất.

Cụ thể, các công ty thủy sản sẽ cần phải cung cấp thông tin liên quan tới việc xác minh người cung cấp, tuần thủ và đăng ký với FDA. Chương trình xác minh nhà cung cấp nước ngoài yêu cầu các nhà NK thủy sản cần phải tiến hành các hoạt động xác minh dựa trên cơ sở các mối nguy nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn của FDA. Thông qua việc lưu trữ dữ liệu về tình hình đăng ký của nhà cũng cấp, các nhà NK cần tránh NK các hàng hóa từ các nhà cung cấp không tuân thủ.

Nếu cơ sở sản xuất không đăng ký, thực phẩm được NK vào Mỹ từ cơ sở này có thể bị từ chối bởi FDA. Báo cáo về việc tuân thủ cũng sẽ yêu cầu các thông tin, chẳng hạn như ngày kiểm tra cuối cùng của FDA và ngày kiểm tra tiếp theo, cũng như chính sách duy trì dữ liệu giúp cho việc phân tích mối nguy và kiểm soát phòng ngừa dựa trên cơ sở các mối nguy.

Nguồn:Vasep