Sản lượng thủy sản tháng 7/2014 ước tính đạt 595,9 nghìn tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó cá đạt 418,5 nghìn tấn, tăng 2%; tôm đạt 96,2 nghìn tấn, tăng 8,3%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 7/2014 ước tính đạt 365 nghìn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 257,4 nghìn tấn, tăng 1%; tôm đạt 85,8 nghìn tấn, tăng 9%. Sản lượng tôm nuôi đạt khá do diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tiếp tục tăng và sản lượng đạt khá. Một số địa phương có sản lượng tôm thẻ chân trắng trong tháng tăng cao: Trà Vinh đạt 4,7 nghìn tấn, tăng 281,5%; Bạc Liêu đạt 2 nghìn tấn, tăng 391,7%.

Nuôi cá tra vẫn gặp nhiều khó khăn. Sản lượng cá tra trong tháng ở một số địa phương trọng điểm giảm so với cùng kỳ năm trước: An Giang đạt 18,2 nghìn tấn, giảm 4,4%; Cần Thơ đạt 16,6 nghìn tấn, giảm 4,7%.

Khai thác thủy sản trong tháng nhìn chung thuận lợi, sản lượng ước tính đạt 230,9 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khai thác biển đạt 213,7 nghìn tấn, tăng 4,2%. Đánh bắt cá ngừ đại dương được các ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ cải tiến phương pháp thu câu và bảo quản sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng nên sản lượng trong tháng đạt khá: Bình Định đạt 604,3 nghìn tấn, tăng 200% so với cùng kỳ năm trước; Phú Yên đạt 125 nghìn tấn, tăng 47,1%; Khánh Hòa đạt 782,6 nghìn tấn, tăng 20%.

Tính chung 7 tháng năm nay, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 3462,4 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 2546,8 nghìn tấn, tăng 1,9%; tôm đạt 410,5 nghìn tấn, tăng 18%.

Nguồn: Tổng cục Thống kê