(VINANET) – Đường thô phục hồi mạnh do đồng nội tệ tăng giá và hy vọng về nhu cầu.

Đường thô kỳ hạn tăng bởi đồng nội tệ của Brazil mạnh hơn.

Đường thô kỳ hạn tháng 5 chốt phiên tăng 0,25 cent hay 2% lên 12,66 cent/lb.

Một đồng real mạnh cũng tăng cường sự hấp dẫn của việc sử dụng mía để sản xuất ethanol sinh học do nhiên liệu này phấn lớn được bán bằng đồng nội tệ.

Hơn nữa, giá tăng tại Trung Quốc nghĩa là lợi nhuận nhập khẩu mạnh, có thể khuyến khích mua đường thô, theo Michael McDougall, giám đốc hàng hóa của Societe Generale tại New York.

Đường trắng kỳ hạn tháng 8 đóng cửa tăng 3,6 USD hay 0,1% lên 361,1 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters