(VINANET) – Trên sàn ICE, Mỹ đã yêu cầu giảm tỷ suất lợi nhuận ban đầu cho lượng ngô, lúa mỳ, đậu tương và đường giao dịch nhưng tăng lợi nhuận cà phê, yêu cầu này có hiệu lực từ 30/12.

Các nhà điều hành ngoại tệ đã giảm tỷ suất lợi nhuận ngô ban đầu cho các nhà đầu tư 5,9% từ 850 USD xuống 800 USD mỗi hợp đồng.

Trên sàn ICE, Mỹ đã giảm tỷ suất lợi nhuận lúa mỳ ban đầu 23,8% từ 1.050 USD xuống còn 800 USD mỗi hợp đồng, còn tỷ suất lợi nhuận đậu tương ban đầu giảm 2,3% từ 2.200 USD xuống 2.150 USD mỗi hợp đồng.

Tỷ suất lợi nhuận đường ban đầu cũng giảm 41,4% từ 1.450 USD xuống 850 USD nhưng tỷ suất lợi nhuận cà phê ban đầu cho các nhà đầu tư lại tăng 5,9% từ 1.700 USD lên 1.800 USD mỗi hợp đồng.

Hợp đồng

Tỷ suất lợi nhuận mới

Thay đổi
Ngô
800 USD
-50 USD
Lúa mỳ
800 USD
-250 USD
Đậu tương
2150 USD
-50 USD
Cà phê
1800 USD
+100 USD
Đường
850 USD
-600 USD

(Nguồn: Reuters)