(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 1/2015.

Đvt: triệu tấn

 
 
2014/15
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng
Nhập khẩu
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
101,66
119,17
33,99
112,24
33,99
108,64
Mỹ
2,45
16,08
0,01
3,8
10
4,7
Các nước còn lại
99,21
103,08
33,98
108,44
23,99
103,94
Nước XK chủ yếu
26,63
53,32
1,69
32,61
19,82
29,43
Trung Á
2,52
6,26
3/
2,4
3,55
2,83
Khu vực đồng France châu Phi 
1,16
4,71
3/
0,16
4,1
1,61
Bán cầu nam 
11,07
11,03
0,24
5,15
7,2
10,22
Australia
1,81
2,2
3/
0,04
3
1,07
Brazil
7,67
7
0,15
4
3,4
7,57
Ấn Độ
11,52
30,5
1,1
24
4,7
14,42
Nước NK chủ yếu
70,73
46,4
29,21
71,36
2,45
72,41
Mexico
0,58
1,22
1,03
1,88
0,18
0,75
Trung Quốc
62,71
30
7
36,5
0,05
63,16
EU-27
0,56
1,62
0,86
0,92
1,4
0,67
Thổ Nhĩ Kỳ
1,36
3,2
3,6
6,4
0,23
1,53
Pakistan
2,48
10,2
1
10,5
0,45
2,7
Indonesia
0,6
0,03
3,15
3,1
0,01
0,67
Thái Lan
0,22
3/
1,48
1,45
0,01
0,21
Bangladesh
1,02
0,12
4,45
4,35
0
1,23
Việt Nam
0,51
0,02
3,6
3,4
0
0,72
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA