(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 2/2015.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/15

Dự trữ đầu vụ

Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới
101,66
119,37
34,2
111,25
34,24
109,84
Mỹ
2,45
16,08
0,01
3,65
10,7
4,2
Các nước còn lại
99,21
103,29
34,19
107,6
23,54
105,64
Nước XK chủ yếu
26,63
53,42
1,69
32,61
19,3
30,05
Trung Á
2,52
6,31
3/
2,4
3,55
2,88

Khu vực đồng France châu Phi 

1,16
4,71
3/
0,16
4,05
1,66
Bán cầu nam 
11,07
11,08
0,24
5,15
7,22
10,25
Australia
1,81
2,2
3/
0,04
3
1,07
Brazil
7,67
7
0,15
4
3,4
7,57
Ấn Độ
11,52
30,5
1,1
24
4,2
14,92
Nước NK chủ yếu
70,73
46,52
29,42
70,52
2,52
73,49
Mexico
0,58
1,22
0,95
1,85
0,18
0,7
Trung Quốc
62,71
30
7,3
35,5
0,05
64,46
EU-27
0,56
1,54
0,84
0,9
1,33
0,66
Thổ Nhĩ Kỳ
1,36
3,2
3,6
6,4
0,23
1,53
Pakistan
2,48
10,4
0,8
10,5
0,6
2,55
Indonesia
0,6
0,03
3,25
3,2
0,01
0,67
Thái Lan
0,22
3/
1,48
1,45
0,01
0,21
Bangladesh
1,02
0,12
4,45
4,35
0
1,23
Việt Nam
0,51
0,02
3,8
3,55
0
0,77
Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/USDA