(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 9/2014.

Đvt: triệu tấn

 
 
2014/15
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
100,3
118,01
35,19
112,12
35,18
106,29
Mỹ
2,45
16,54
0,01
3,8
10
5,2
Các nước còn lại
97,85
101,48
35,18
108,32
25,18
101,09
Nước XK chủ yếu
26,17
53,5
1,31
33,34
20,93
26,98
Trung Á
2,51
6,46
3/
2,45
3,6
2,93
Khu vực đồng France châu Phi 
1,15
4,51
3/
0,15
3,81
1,7
Bán cầu nam 
10,83
11,71
0,16
5,09
7,55
10,34
Australia
1,8
2,5
3/
0,04
3
1,42
Brazil
7,47
7,3
0,08
4
3,7
7,29
Ấn Độ
11,32
30
0,8
24,75
5,7
11,67
Nước NK chủ yếu
69,95
45,25
30,8
71,23
2,42
72,16
Mexico
0,58
1,2
1,03
1,88
0,2
0,7
Trung Quốc
61,96
29,5
8
36,5
0,05
62,91
EU-27
0,56
1,74
0,9
0,96
1,43
0,75
Thổ Nhĩ Kỳ
1,36
3,15
3,75
6,45
0,2
1,61
Pakistan
2,48
9,5
1,6
10,5
0,4
2,65
Indonesia
0,47
0,03
2,88
2,75
0,01
0,57
Thái Lan
0,29
3/
1,63
1,55
0,01
0,34
Bangladesh
1,02
0,12
4,5
4,45
0
1,18
Việt Nam
0,51
0,02
3,4
3,25
0
0,67
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA