Sau đây là dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2013/14 trong tháng 2/2014.

Đvt: triệu tấn
 
 
2013/14
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
3,52
44,61
8,8
44,21
9,19
3,54
Mỹ
0,77
9
0,09
8,41
0,66
0,79
Các nước còn lại
2,75
35,61
8,71
35,79
8,53
2,74
Nước XK chủ yếu
0,61
16,35
0,38
10
6,65
0,68
Argentina
0,27
6,98
0,08
2,49
4,5
0,33
 Brazil
0,24
7,15
0
5,74
1,45
0,2
EU-27 
0,1
2,22
0,3
1,77
0,7
0,15
Nước NK chủ yếu
1,37
14,35
4,03
18,26
0,19
1,3
Trung Quốc
1,02
12,25
1,47
13,65
0,06
1,02
Ấn Độ
0,23
1,7
1,23
3
0
0,16
Bắc Phi
0,12
0,41
1,33
1,61
0,13
0,12
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA