(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 11/2014.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/15
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
3
46,95
9,15
46,48
9,52
3,1
Mỹ
0,53
9,33
0,07
8,37
0,95
0,61
Các nước còn lại
2,47
37,62
9,08
38,11
8,57
2,49
Nước XK chủ yếu
0,67
16,8
0,3
10,69
6,42
0,67
Argentina
0,25
7,26
0
2,94
4,35
0,22
 Brazil
0,24
7,22
0
5,94
1,27
0,24
EU-27 
0,19
2,33
0,3
1,81
0,8
0,2
Nước NK chủ yếu
1,27
15,41
4,32
19,59
0,18
1,23
Trung Quốc
0,96
13,34
1,1
14,36
0,08
0,96
Ấn Độ
0,22
1,61
1,85
3,5
0
0,18
Bắc Phi
0,1
0,46
1,37
1,73
0,1
0,09
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA