(VINANET) - Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong báo cáo mới nhất công bố tháng 3/2015.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/15
Dự trữ đầu vụ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
3,36
47,37
9,41
46,79
9,75
3,61
Mỹ
0,53
9,34
0,07
8,32
0,93
0,68
Các nước còn lại
2,83
38,04
9,34
38,46
8,82
2,92
Nước XK chủ yếu
0,83
17,24
0,31
11
6,45
0,93
Argentina
0,24
7,44
0,01
2,89
4,48
0,32
 Brazil
0,22
7,22
0
6,04
1,17
0,22
EU-27 
0,38
2,58
0,3
2,07
0,8
0,39
Nước NK chủ yếu
1,33
15,14
4,44
19,43
0,21
1,26
Trung Quốc
0,96
13,34
1
14,26
0,08
0,96
Ấn Độ
0,26
1,35
2
3,4
0
0,21
Bắc Phi
0,12
0,44
1,44
1,77
0,13
0,09
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA