(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 2/2015.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/15

Dự trữ đầu vụ

Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới
3,22
47,44
9,21
46,65
9,67
3,55
Mỹ
0,53
9,34
0,07
8,32
0,93
0,68
Các nước còn lại
2,69
38,1
9,13
38,32
8,74
2,87
Nước XK chủ yếu
0,83
17,24
0,32
11
6,45
0,94
Argentina
0,24
7,44
0,01
2,89
4,48
0,32
 Brazil
0,22
7,22
0
6,04
1,17
0,22
EU-27 
0,37
2,58
0,31
2,07
0,8
0,4
Nước NK chủ yếu
1,31
15,3
4,29
19,44
0,18
1,28
Trung Quốc
0,96
13,34
1
14,26
0,08
0,96
Ấn Độ
0,26
1,5
1,93
3,45
0
0,23
Bắc Phi
0,1
0,46
1,37
1,73
0,1
0,09
Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/USDA