VINANET - Sau đây là dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2012/13 trong tháng 3/2013.

Đvt: triệu tấn
 
 
2012/13
 
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ CK
SL
NK
Nghiền ép
Nội địa
XK
Thế giới
55,25
268
96,89
230,58
260,87
99,06
60,21
Mỹ
4,61
82,06
0,54
43,95
47,21
36,61
3,4
Các nước khác
50,64
185,94
96,35
186,63
213,66
62,46
56,82
Nước XK chính
31,08
142,75
0,21
75,1
80,08
54,7
39,26
Argentina
18,1
51,5
0
36
37,65
10,9
21,05
 Brazil
12,97
83,5
0,19
36,9
40,1
38,4
18,16
Nước NK chính
17,3
15,12
86,56
86,35
103,15
0,35
15,47
Trung Quốc
15,92
12,6
63
65,65
76,83
0,3
14,39
 EU-27
0,7
0,95
11,6
11,8
12,7
0,03
0,52
Nhật Bản
0,15
0,22
2,75
1,89
2,92
0
0,2
 Mexico
0,07
0,2
3,35
3,57
3,6
0
0,02