VINANET - Sau đây là dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2013/14 trong tháng 6/2013.

Đvt: triệu tấn
 
 
2013/2014
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ CK
SL
NK
Nghiền ép
Nội địa
XK
Thế giới
62,46
285,5
104,29
239,21
270,18
107,12
74,96
Mỹ
3,39
92,26
0,41
46,13
49,38
39,46
7,22
Các nước khác
59,06
193,24
103,88
193,08
220,8
67,66
67,74
Nước XK chính
45,11
151,02
0,07
78,33
83,49
61,54
51,17
Argentina
23,15
54,5
0
38
39,68
12
25,97
 Brazil
21,65
85
0,05
37
40,3
41,5
24,9
Paraguay
0,25
8,4
0,02
3,3
3,43
5
0,24
Nước NK chính
12,25
14,5
93,62
88,66
105,68
0,38
14,31
Trung Quốc
11,39
12
69
67,35
78,63
0,3
13,46
 EU-27
0,42
1
12,1
12,1
13,02
0,05
0,45
Nhật Bản
0,16
0,21
2,76
1,95
3
0
0,13
 Mexico
0,04
0,28
3,55
3,8
3,84
0
0,04