Sau đây là dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2013/14 trong tháng 2/2014.

Đvt: triệu tấn
 
 
2013/2014
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ CK
SL
NK
Nghiền ép
Nội địa
XK
Thế giới
58,65
287,69
105,33
238,75
269,34
109,33
73,01
Mỹ
3,83
89,51
0,82
46,27
48,96
41,1
4,09
Các nước khác
54,82
198,19
104,52
192,48
220,37
68,23
68,92
Nước XK chính
39,25
156,42
0,17
77,2
82,61
61,84
51,39
Argentina
22,4
54
0
36,6
38,6
8
29,81
 Brazil
15,93
90
0,15
37,28
40,38
45
20,7
Paraguay
0,87
9,3
0,02
3,3
3,53
5,8
0,86
Nước NK chính
13,32
14,83
93,92
89,91
106,81
0,34
14,92
Trung Quốc
12,38
12,2
69
68,35
79,65
0,23
13,7
 EU-27
0,31
1,13
12,3
12,23
13,15
0,08
0,5
Nhật Bản
0,22
0,21
2,86
2,02
3,09
0
0,2
 Mexico
0,05
0,28
3,65
3,85
3,89
0
0,09
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA