(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 1/2015.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/2015
Dự trữ đầu vụ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
SL
NK
Nghiền ép
Nội địa
XK
Thế giới
66,16
314,37
112,99
252,53
286,25
116,49
90,78
Mỹ
2,5
108,01
0,41
48,44
51,6
48,17
11,16
Các nước khác
63,66
206,36
112,58
204,08
234,66
68,32
79,62
Nước XK chính
45,78
162,4
0,58
79,45
85,91
61,7
61,15
Argentina
29
55
0
38,05
41,15
8
34,85
 Brazil
16,53
95,5
0,55
37,6
40,75
46
25,83
Paraguay
0,23
8,5
0,03
3,6
3,79
4,52
0,45
Nước NK chính
15,31
14,89
100,25
97,67
114,89
0,38
15,18
Trung Quốc
14,43
11,8
74
74,5
85,9
0,3
14,03
 EU-27
0,22
1,72
12,75
13,6
14,28
0,06
0,34
Nhật Bản
0,23
0,21
2,9
1,97
3,07
0
0,27
 Mexico
0,12
0,29
3,95
4,2
4,24
0
0,12
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA