(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 2/2015.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/2015

Dự trữ đầu kỳ

Cung
Tiêu thụ

Dự trữ CK

SL
NK

Nghiền ép

Nội địa

XK
Thế giới
66,25
315,06
113,66
254,52
288,53
117,18
89,26
Mỹ
2,5
108,01
0,68
48,85
52
48,72
10,48
Các nước khác
63,75
207,04
112,98
205,66
236,53
68,47
78,78
Nước XK chính
45,78
162,4
0,58
80,58
87,04
61,7
60,02
Argentina
29
56
0
39,18
42,28
8
34,72
 Brazil
16,53
94,5
0,55
37,6
40,75
46
24,83
Paraguay
0,23
8,5
0,03
3,6
3,79
4,52
0,45
Nước NK chính
15,31
15,44
100,25
97,67
115,19
0,43
15,38
Trung Quốc
14,43
12,35
74
74,5
86,2
0,35
14,23
 EU-27
0,22
1,72
12,75
13,6
14,28
0,06
0,34
Nhật Bản
0,23
0,21
2,9
1,97
3,07
0
0,27
 Mexico
0,12
0,29
3,95
4,2
4,24
0
0,12
Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/USDA