(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 7/2014.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/2015
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ CK
SL
NK
Nghiền ép
Nội địa
XK
Thế giới
67,24
304,79
109,87
250,91
283,31
113,29
85,31
Mỹ
3,82
103,42
0,41
47,76
50,78
45,59
11,28
Các nước khác
63,42
201,37
109,46
203,15
232,53
67,7
74,02
Nước XK chính
46,48
156,6
0,53
80,8
86,06
61
56,55
Argentina
28,55
54
0
39,8
41,9
8,5
32,16
 Brazil
17,66
91
0,5
37,1
40,1
45
24,06
Paraguay
0,26
8,2
0,03
3,7
3,84
4,32
0,33
Nước NK chính
14,55
14,8
98,25
95,33
112,55
0,39
14,66
Trung Quốc
13,29
12
73
73,5
84,9
0,3
13,09
 EU-27
0,64
1,43
12,5
12,63
13,61
0,07
0,88
Nhật Bản
0,18
0,21
2,8
1,95
3,01
0
0,17
 Mexico
0,12
0,29
3,74
3,97
4
0
0,15
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA