Sau đây là dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2013/14 trong tháng 2/2014.

Đvt: triệu tấn
 
 
2013/14
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
106,85
471,51
38,11
473,33
40,39
105,03
Mỹ
1,16
6,12
0,67
3,84
3,22
0,88
Các nước còn lại
105,69
465,4
37,45
469,49
37,17
104,16
Nước XK chủ yếu
40,66
157,6
0,7
128,8
29,4
40,76
Ấn Độ
25,1
103
0
95
10
23,1
Pakistan
0,4
6,4
0
2,6
3,4
0,8
Thái Lan
12,83
20,5
0,6
10,7
8,5
14,73
Việt Nam
2,33
27,7
0,1
20,5
7,5
2,13
Nước NK chủ yếu
8,69
64,84
13,97
78,37
1,2
7,93
Brazil
0,68
8,3
0,75
7,95
0,95
0,83
EU-27 
1,06
2,08
1,35
3,4
0,2
0,88
Indonesia
3,09
37,7
1,5
39,8
0
2,49
Nigeria
0,89
2,77
3
6
0
0,66
Philippines
1,49
11,64
1,4
12,85
0
1,68
Trung Đông
1,18
1,83
4,3
6,1
0,02
1,19
Nước khác
 
 
 
 
 
 
Burma
0,15
11
0
10,25
0,75
0,15
Trung Mỹ và Caribê 
0,38
1,66
1,56
3,21
0
0,39
Trung Quốc
46,78
141,5
3,4
146
0,35
45,33
Ai Cập
0,46
4,85
0,03
4
0,85
0,49
Nhật Bản
2,74
7,83
0,7
8,25
0,2
2,82
Mexico
0,17
0,14
0,75
0,86
0
0,19
Hàn Quốc
0,63
4,23
0,41
4,5
0
0,77
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA