(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 9/2014.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/15
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
109,97
476,98
38,71
481,83
41,15
105,13
Mỹ
1,03
6,98
0,67
4,19
3,26
1,22
Các nước còn lại
108,94
470
38,04
477,63
37,88
103,91
Nước XK chủ yếu
40,44
158,4
0,73
133,1
29,3
37,17
Ấn Độ
25,48
103
0
98
8,7
21,78
Pakistan
0,6
6,7
0,03
2,7
3,9
0,73
Thái Lan
13,19
20,5
0,3
10,9
10
13,09
Việt Nam
1,16
28,2
0,4
21,5
6,7
1,56
Nước NK chủ yếu
11,17
64,43
14,3
78,1
1,12
10,68
Brazil
0,68
8,35
0,7
7,9
0,9
0,93
EU-27 
1,03
1,95
1,4
3,2
0,19
0,99
Indonesia
5,38
37
1
39,2
0
4,18
Nigeria
0,66
2,55
3,5
6,1
0
0,61
Philippines
1,9
12,2
1,6
13,2
0
2,5
Trung Đông
1,36
1,85
4,48
6,38
0
1,31
Nước khác
 
 
 
 
 
 
Burma
0,71
12,15
0
11
1,3
0,56
Trung Mỹ và Caribê 
0,33
1,75
1,55
3,29
0,01
0,33
Trung Quốc
46,7
144
3,7
148
0,35
46,05
Ai Cập
0,53
4,9
0,06
4,1
0,88
0,52
Nhật Bản
2,82
7,7
0,7
8,2
0,2
2,82
Mexico
0,18
0,13
0,78
0,89
0
0,19
Hàn Quốc
0,78
4,05
0,41
4,59
0
0,65
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA