(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 2/2015.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/15

Dự trữ đầu vụ

Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới
106,79
474,56
39,5
483,13
42,17
98,22
Mỹ
1,03
7,07
0,73
4,19
3,29
1,34
Các nước còn lại
105,77
467,49
38,77
478,94
38,88
96,88
Nước XK chủ yếu
36,57
156,25
0,73
134,65
30,3
28,6
Ấn Độ
22,65
102
0
99,15
8,7
16,8
Pakistan
1,2
6,5
0,03
2,7
3,9
1,13
Thái Lan
11,72
19,5
0,3
10,9
11
9,62
Việt Nam
1
28,25
0,4
21,9
6,7
1,05
Nước NK chủ yếu
11,25
63,99
14,5
78,07
1,15
10,52
Brazil
0,73
8,3
0,7
7,9
0,9
0,93
EU-27 
1,19
1,97
1,5
3,26
0,22
1,18
Indonesia
5,5
36,5
1,3
39,2
0
4,1
Nigeria
0,66
2,55
3,5
6,1
0
0,61
Philippines
1,7
12,2
1,6
13,2
0
2,3
Trung Đông
1,35
1,95
4,28
6,28
0
1,29
Nước khác
 
 
 
 
 
 
Burma
0,51
12,15
0
10,7
1,55
0,41
Trung Mỹ và Caribê 
0,33
1,77
1,56
3,31
0,01
0,33
Trung Quốc
46,81
144,5
4
148
0,4
46,91
Ai Cập
0,61
4,5
0,03
4
0,5
0,64
Nhật Bản
2,78
7,68
0,7
8,2
0,2
2,76
Mexico
0,15
0,16
0,78
0,89
0
0,19
Hàn Quốc
0,86
4,24
0,41
4,45
0
1,06
Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/USDA