(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 5/2014.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/15
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
111,25
480,72
38,32
482,2
41,4
109,77
Mỹ
0,94
6,81
0,7
4,1
3,26
1,1
Các nước còn lại
110,31
473,91
37,62
478,1
38,14
108,68
Nước XK chủ yếu
39,69
161
0,6
133,1
29,6
38,59
Ấn Độ
24,44
106
0
98
9
23,44
Pakistan
0,6
6,7
0
2,7
3,9
0,7
Thái Lan
13,81
20,5
0,3
10,9
10
13,71
Việt Nam
0,85
27,8
0,3
21,5
6,7
0,75
Nước NK chủ yếu
13,19
65,29
14,5
78,33
1,12
13,53
Brazil
0,78
8,5
0,7
8,15
0,9
0,93
EU-27 
1,04
1,96
1,4
3,2
0,19
1,01
Indonesia
6,68
37,7
1
39,2
0
6,18
Nigeria
0,66
2,55
3,5
6,1
0
0,61
Philippines
2,53
12,2
1,8
13,2
0
3,33
Trung Đông
1,33
1,85
4,48
6,35
0
1,31
Nước khác
 
 
 
 
 
 
Burma
0,71
12,15
0
11
1,3
0,56
Trung Mỹ và Caribê 
0,37
1,77
1,55
3,3
0,01
0,37
Trung Quốc
46,83
144
3,7
148
0,35
46,18
Ai Cập
0,53
4,9
0,06
4,1
0,88
0,52
Nhật Bản
2,82
7,7
0,7
8,2
0,2
2,82
Mexico
0,21
0,13
0,78
0,89
0
0,23
Hàn Quốc
0,78
4,15
0,41
4,59
0
0,75
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA