(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 1/2015.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/15
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng
Nhập khẩu
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
10,42
199,49
60,29
195,56
63,51
11,14
Mỹ
0,23
38,83
0,23
27,4
11,61
0,27
Các nước còn lại
10,19
160,67
60,06
168,16
51,9
10,87
Nước XK chủ yếu
7,89
65,38
0,03
21
44,48
7,82
Argentina
4,93
29,58
0
2
27,83
4,68
 Brazil
2,76
29
0,03
14,78
14,1
2,9
Ấn Độ
0,2
6,8
0,01
4,22
2,55
0,24
Nước NK chủ yếu
1,07
14,89
35,18
49,24
0,46
1,45
EU-27 
0,26
10,75
19,3
29,44
0,39
0,48
Đông Nam Á
0,72
2,65
13,78
16,19
0,07
0,89
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA