(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 2/2015.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/15

Dự trữ đầu vụ

Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới
10,58
200,92
61,62
197,61
64,57
10,94
Mỹ
0,23
39,1
0,23
27,67
11,61
0,27
Các nước còn lại
10,35
161,82
61,39
169,94
52,96
10,66
Nước XK chủ yếu
7,82
66,11
0,03
21,27
45,18
7,52
Argentina
4,86
30,39
0
2,1
28,83
4,32
 Brazil
2,76
29
0,03
14,78
14,1
2,9
Ấn Độ
0,2
6,72
0,01
4,39
2,25
0,29
Nước NK chủ yếu
1,2
14,89
36,18
50,31
0,46
1,5
EU-27 
0,26
10,75
19,3
29,44
0,39
0,48
Đông Nam Á
0,85
2,65
14,78
17,27
0,07
0,94
Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/USDA