(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 5/2014.

Đvt: triệu tấn
 
2014/15
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
 
Dự trữ cuối kỳ
SL
NK
Ngành TACN
Nội địa
XK
Thế giới
186,53
697,04
149,85
128,11
696,15
151,82
187,42
Mỹ
15,87
53,43
4,35
4,63
33,09
25,86
14,71
Các nước khác
170,66
643,6
145,5
123,48
663,06
125,96
172,71
Nước XK chính
28,67
211,38
6,12
60,8
144
73,5
28,67
Argentina
2,74
12,5
0,01
0,1
6,15
6,5
2,6
Australia
5,44
25,5
0,14
3,2
6,6
18,5
5,97
 Canada
9,82
28,5
0,48
4,5
9,75
21
8,05
EU-27
10,68
144,88
5,5
53
121,5
27,5
12,06
Nước NK chủ yếu
92,83
194,62
78,55
29,85
264,74
5,38
95,87
 Brazil
2,1
6
6,5
0,6
11,6
0,5
2,5
 Trung Quốc
58,18
123
3
20
121
1
62,18
Trung Đông
11,38
17,62
19,43
2,87
35,93
0,53
11,96
Bắc Phi
12,74
18,85
23,5
2,58
42,98
0,53
11,59
Pakistan
2,32
24,5
0,3
0,7
24,4
0,7
2,02
Đông Nam Á
3,8
0
16,13
2,31
15,74
0,83
3,37
Các nước khác
 
 
 
 
 
 
 
Ấn Độ
17,83
94
0,02
4,5
92,05
3,5
16,3
FSU-12
17,09
101,2
7,83
22,04
72,84
35,1
18,17
Nga
6,04
52
1,2
12
33,5
19
6,74
Kazakhstan
2,09
14,5
0,01
2,5
7,3
7
2,29
 Ukraine
3,96
20
0,1
3,5
11,5
8,5
4,06
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA