(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 1/2015.

Đvt: triệu tấn
 
2014/15
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
 

Dự trữ cuối kỳ

SL
NK
Ngành TACN
Nội địa
XK
Thế giới
185,8
723,38
156,89
139,4
713,19
159,19
196
Mỹ
16,07
55,13
4,9
4,08
32,22
25,17
18,7
Các nước khác
169,73
668,26
151,99
135,32
680,96
134,02
177,3
Nước XK chính
29,23
220,81
6,14
64,5
147,78
76,5
31,89
Argentina
2,56
12
0,01
0,1
6,15
6
2,41
Australia
6,24
24
0,15
3,4
6,8
17,5
6,09
Canada
9,8
29,3
0,48
5
10,33
23
6,25
EU-27
10,64
155,51
5,5
56
124,5
30
17,14
Nước NK chủ yếu
93,09
196,14
83,63
35,45
271,42
7,42
94,02
Brazil
1,87
6,3
7
1
12,3
1
1,87
Trung Quốc
60,27
126
1,5
23
124
1
62,77
Trung Đông
10,15
17,53
23,08
4,67
38,56
1,53
10,67
Bắc Phi
13,48
16,8
23,75
2,18
41,85
0,55
11,63
Pakistan
2,16
25
0,7
1,2
25,1
0,7
2,06
Đông Nam Á
3,53
0
17
2,51
16,36
0,84
3,34
Các nước khác
 
 
 
 
 
 
 
Ấn Độ
17,83
95,91
0,05
4,5
93,99
3,5
16,3
FSU-12
15,02
111,6
7,29
24,48
75,29
37,74
20,88
Nga
5,21
59
0,2
13
35
20
9,41
Kazakhstan
1,99
12,5
0,2
1,9
6,7
6
1,99
 Ukraine
3,67
24,5
0,05
4
12
11
5,22
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA