VINANET - Sau đây là dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2012/13 trong tháng 3/2013.

Đvt: triệu tấn
 
 
 
2012/13
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
 
Dự trữ cuối vụ
 
Sản lượng
Nhập khẩu
Ngành TACN
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
131,16
854,07
95,68
522,85
867,75
88,13
117,48
Mỹ
25,12
273,83
3,18
115,58
265,11
20,96
16,06
Các nước còn lại
106,04
580,24
92,51
407,28
602,64
67,18
101,42
Nước XK chủ yếu
4,29
39,5
0,04
9,9
18,3
21,5
4,03
Argentina
0,94
26,5
0,01
4,9
7,5
19
0,95
 Nam Phi
3,35
13
0,03
5
10,8
2,5
3,08
Nước NK chủ yếu
15,38
108,12
56
118,1
166,63
1,34
11,53
Ai Cập
2,22
5,8
4,5
9,2
11,2
0,01
1,31
EU-27 
6,7
54,67
10
50,5
66
1
4,37
Nhật Bản
0,61
0
15
10,5
15
0
0,61
Mexico
1,27
21,5
8,5
13,5
29,7
0,1
1,47
Đông Nam á
2,66
26,02
6,2
24,8
32,8
0,23
1,84
Hàn Quốc
1,48
0,08
7,5
5,5
7,6
0
1,47
Nước khác
 
 
 
 
 
 
 
 Brazil
9,28
72,5
0,8
45
53
19
10,58
 Canada
1,35
13,06
0,5
6,5
12
1,5
1,41
Trung Quốc
59,34
208
2,5
145,5
209,5
0,2
60,14
 FSU-12
2,56
32,18
0,44
15,07
17,84
15,65
1,69
 Ukraine
1,05
20,92
0,05
6,5
8
13
1,02