Sau đây là dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2013/14 trong tháng 2/2014.

Đvt: triệu tấn
 
 
2013/14
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
 
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Ngành TACN
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
134
966,63
109,92
573,53
943,33
114,42
157,3
Mỹ
20,86
353,72
0,89
134,63
297,19
40,64
37,63
Các nước
còn lại
113,14
612,92
109,04
438,9
646,13
73,78
119,67
Nước XK chủ yếu
18,92
107
0,84
56,1
74
38
14,76
Argentina
1,4
24
0,01
5
8
16
1,41
Brazil
14,11
70
0,8
46
55
20
9,91
 Nam Phi
3,42
13
0,03
5,1
11
2
3,44
Nước NK chủ yếu
12,36
118,43
66
129,3
179,63
3,35
13,82
Ai Cập
1,37
5,6
6,2
10
12
0,01
1,16
EU-27 
5,38
64,69
10,5
55,5
72,5
2,5
5,56
Nhật Bản
0,52
0
15,5
11
15,5
0
0,52
Mexico
1,06
21,7
11,5
15
31,5
0,3
2,46
Đông Nam á
2,3
26,32
8,5
26,2
34,2
0,54
2,38
Hàn Quốc
1,32
0,08
9,5
7,5
9,6
0
1,31
Nước khác
 
 
 
 
 
 
 
Canada
1,55
14,2
0,5
7,5
12,9
1,5
1,85
Trung Quốc
65,57
217
5
156
216
0,1
71,47
FSU-12
1,97
46,21
0,32
19,02
21,99
21,84
4,68
Ukraine
1,2
30,9
0,05
8,5
10,1
18,5
3,55
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA