(VINANET) - Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 4/2015.

Đvt: triệu tấn

2014/15
Dự trữ đầu vụ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Ngành TACN
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
170,84
991,92
114,62
596,07
974,31
117,69
188,46
Mỹ
31,29
361,09
0,64
133,36
300,88
45,72
46,42
Các nước
còn lại
139,55
630,83
113,99
462,71
673,43
71,97
142,04
Nước XK chủ yếu
22,36
110,3
0,84
58,8
77,1
36,2
20,19
Argentina
1,21
24
0,01
6,1
9,4
15
0,82
Brazil
18,97
75
0,8
47,5
56,5
20,5
17,77
Nam Phi
2,17
11,3
0,03
5,2
11,2
0,7
1,6
Nước NK chủ yếu
18,14
132,22
64,7
138,9
191,88
3,8
19,38
Ai Cập
2,39
5,96
7,5
11,5
13,9
0,01
1,94
EU-27 
6,42
74,16
8
59,5
78,5
2,5
7,58
Nhật Bản
0,55
0
15,4
10,9
15,4
0
0,55
Mexico
2,69
24
10
16,8
33,55
0,5
2,64
Đông Nam á
3,82
27,91
10
28,1
36,1
0,79
4,85
Hàn Quốc
1,86
0,08
9,6
8
10,1
0
1,43
Nước khác
 
 
 
 
 
 
 
Canada
1,6
11,5
1,5
7,5
12,9
0,5
1,2
Trung Quốc
77,32
215,5
3
158
216
0,1
79,72
FSU-12
3,24
43,47
0,42
20,19
23,01
20,76
3,35
Ukraine
2,24
28,45
0,05
9
10,4
18
2,34
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA