(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 9/2014.

Đvt: triệu tấn
 
 
2014/15
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
 
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Ngành TACN
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
173,08
987,52
112,87
594,02
970,69
115,19
189,91
Mỹ
30,01
365,66
0,76
135,26
301,13
44,45
50,84
Các nước
còn lại
143,07
621,86
112,11
458,76
669,56
70,74
139,06
Nước XK chủ yếu
23,91
111,5
0,84
59,2
77,5
36,2
22,55
Argentina
2,83
23
0,01
6,1
9,2
14
2,64
Brazil
17,75
75
0,8
47,5
56,5
20
17,05
 Nam Phi
3,34
13,5
0,03
5,6
11,8
2,2
2,86
Nước NK chủ yếu
18,2
124,27
66
134,2
187,18
3,45
17,85
Ai Cập
2,46
5,75
6,5
10,6
12,8
0,01
1,9
EU-27 
7,08
68,35
10
56,5
75,5
2,5
7,43
Nhật Bản
0,52
0
15,7
11,2
15,7
0
0,53
Mexico
2,26
22,5
10,9
16
32,75
0,5
2,41
Đông Nam á
3,59
27,46
9,2
27,9
36,1
0,44
3,71
Hàn Quốc
1,74
0,08
9,5
7,8
9,9
0
1,42
Nước khác
 
 
 
 
 
 
 
Canada
2,55
11,6
0,5
6,6
12
1
1,65
Trung Quốc
77,46
217
3
160
220
0,1
77,36
FSU-12
3,31
42,66
0,42
20,09
22,96
19,94
3,49
Ukraine
2,24
26
0,05
8,5
9,9
16
2,39
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA