(Vinanet) – Dưới đây là bảng dự báo tháng 11 về xuất khẩu gạo thế giới năm 2013/14 và 2014/15 (so sánh theo năm, tính theo nghìn tấn).

Quốc gia/Lãnh thổ

2012/13
2013/14

+/- (so theo năm)

2014/15

+/- (so theo năm)

Argentina
526
600
74
600
0
Australia
460
430
-30
400
-30
Brazil
830
840
10
800
-40
Burma
1.163
1.300
137
1.300
0
Campuchia
1.075
1.000
-75
1.200
200
Trung Quốc
447
300
-147
350
50
Ecuador
50
50
0
50
0
Egypt
700
600
-100
500
-100
Liên minh châu Âu
203
230
27
220
-10
Guinea
80
100
20
100
0
Guyana
277
450
173
450
0
Ấn Độ
10.480
10.000
-480
8.700
-1.300
Nhật Bản
200
200
0
200
0
Kazakhstan
50
40
-10
40
0
Pakistan
4.126
3.900
-226
3.900
0
Paraguay
365
250
-115
260
10
Peru
50
70
20
70
0
Russia
140
140
0
140
0
Thái Lan
6.722
10.300
3.578
10.800
500
Turkey
8
20
12
30
10
Uganda
70
40
-30
40
0
Hoa Kỳ
3.293
3.100
-193
3.400
300
Uruguay
939
930
-9
950
20
Vennezuela
150
125
-25
150
25
Việt Nam
6.700
6.500
-200
6.700
200
Các nước khác Other
-46
3
Tổng cộng
39.363
41.729
2.366
41.567
-162
T.Hải

Nguồn: Vinanet/USDA