Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 10/2018.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

96,65

369,48

154,32

308,2

353,01

157,4

110,04

Mỹ

11,92

127,63

0,68

56,34

60,08

56,06

24,09

Các TT khác

84,73

241,85

153,64

251,87

292,92

101,34

85,96

TT XK chính

56,41

189,8

2,58

89,73

98,23

91,32

59,23

Argentina

32,97

57

2,22

43

47,92

8

36,27

Brazil

23,2

120,5

0,35

42,7

46,2

75

22,85

Paraguay

0,23

9,8

0,01

3,95

4,03

5,9

0,11

TT NK chính

25,44

18,97

127,37

121,96

147,49

0,45

23,84

Trung Quốc

22,46

15

94

93,5

110,6

0,1

20,76

EU-27

1,87

2,7

15,8

16,6

18,25

0,3

1,82

Nhật Bản

0,21

0,26

3,3

2,35

3,52

0

0,26

Mexico

0,16

0,34

4,9

5,2

5,24

0

0,16

Nguồn: VITIC/USDA