Số liệu giao hàng của Đậu tương gây đáng thất vọng nhất trong tuần 06/02 với khối lượng chỉ bằng hơn một nửa so với tuần trước. Trong đó, có 135.335 tấn được giao tới Trung Quốc, quốc gia vốn là khách hàng lớn của Đậu tương Mỹ. Lượng hợp đồng xuất khẩu giữa hai nước cũng không còn nhiều để hỗ trợ số liệu giao hàng. Số liệu giao hàng Đậu tương tuần này cũng là thấp nhất trong cùng kỳ của 5 niên vụ trở lại đây và cũng là số liệu giao hàng tuần thấp nhất trong niên vụ 2019/20.
Đối với Ngô và Lúa mỳ, khối lượng giao hàng tuần này đều nằm ở biên trên của khoảng kỳ vọng của thị trường. Trong đó, tốc độ giao hàng Lúa mỳ đã vượt qua tốc độ cần thiết để đạt được mục tiêu xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Tốc độ giao hàng Ngô vẫn chậm hơn so với tiến độ cần thiết khoảng 176 triệu bushel (4,5 triệu tấn), nhưng đã thu hẹp khoảng cách so với tuần trước.