Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

23/9

Ngày

26/9

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.915

1.915

0

Đăk Lăk

VND/kg

43.200

43.200

0

Lâm Đồng

VND/kg

42.400

42.400

0

Gia Lai

VND/kg

43.200

43.200

0

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Người trồng cà phê Việt Nam bắt đầu một vụ thu hoạch sớm bổ sung thêm cà phê mới được lưu kho trong tháng 9, tháng cuối cùng niên vụ cà phê. Nhu cầu cà phê suy yếu do người mua trên thế giới dường như đã đủ dự trữ, khiến giao dịch tại thị trường nội địa khá trầm lắng, chỉ có vài giao dịch được thực hiện. Việt Nam được dự kiến sẽ bước vào vụ thu hoạch chính trong tháng 10 tới.