Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

Đường RE Biên Hòa

21.000(+1.000)

Đường cát trắng loại 1 (bán lẻ)

17.000(-1.000)

Đường cát trắng loại 1 (bán buôn)

14.800 (-1.033)

Hậu Giang

 

Đường RE

17.500

Long An

 

Đường RE (Biên Hòa)

22.000

Nguồn: VITIC/TTGC