Trong năm 2016, xuất khẩu gạo nếp đạt 1 triệu tấn, tăng 96,59% so với cùng năm 2015. Riêng tỉnh An Giang trong năm 2016, ước xuất khẩu gạo nếp đạt khoảng 327.139 tấn, chiếm 32,05% cả nước.

Tuy nhiên, qua các kênh thông tin nhận thấy gạo nếp xuất khẩu chủ yếu là qua Trung Quốc và thị trường này cũng rất thích gạo nếp An Giang. Do đó, khá nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh đến thu mua gạo nếp An Giang để chế biến xuất khẩu qua Trung Quốc.

Từ thông tin tốt của thị trường, năm 2017 các địa phương đã đẩy mạnh gieo trồng nên diện tích lúa nếp vụ ĐX năm 2016 - 2017 ước đạt 152.000ha, sản lượng gạo nếp 532.000 tấn. Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu là 255.140 tấn.

Riêng tỉnh An Giang tổng diện tích gieo trồng nếp ước khoảng 56.000ha, sản lượng 196.000 tấn; trong khi đó, nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu vụ ĐX 2016 - 2017 ước 85.874 tấn.

Từ những thông tin nêu trên, cân đối cung cầu cả nước vụ ĐX năm 2016 - 2017, mức cung sản lượng nếp ước đạt 532.000 tấn. Trong khi mức cầu sản lượng vào khoảng 255.140 tấn. Thừa sản lượng cung của vụ ĐX năm 2016 - 2017 là 276.860 tấn....

Nguồn: nongnghiep.vn