Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

Thịt lợn thăn

80.000

Thịt 3 chỉ

90.000(-10.000)

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn

240.000

Thịt bò đùi loại 1

200.000(-10.000)

Thịt bò file

220.000(-20.000)

Gà CN làm sẵn

45.000

Gà ta còn sống

110.000

Lợn hơi

42.000

Hậu Giang

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

95.000

Lợn hơi

47.000

Long An

Thịt lợn lạc

77.000

Thịt lợn mông sấn

72.000

Thịt bò thăn phile

250.000

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta sống

60.000

Lợn hơi

35.000

Trà Vinh

Lợn hơi

30.500(-2.000)

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

70.000(-5.000)

Thịt ba rọi

72.000

Thịt nạc thăn

80.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

100.000

Vịt Tàu

60.000

Bình Dương

Thịt lợn thăn

80.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn loại 1

300.000

Gà công nghiệp làm sẵn

70.000

Gà ta còn sống

120.000

Lợn hơi

30.000

Bạc Liêu

Thịt lợn thăn

70.000

Thịt lợn mông sấn

65.000

Thịt bò thăn

240.000

Gà ta sống (đã qua kiểm dịch)

110.000

Lợn hơi

35.000

Nguồn: VITIC/TTGC