Sản lượng ngô sẽ giảm 3,7%, xuống còn 211,5 triệu tấ; sản lượng hạt cải dầu sẽ giảm 1,9%, xuống còn 13,7 triệu tấn. Trong khi đó cả sản lượng lúa mì và gạo đều tăng đáng kể, lên 129,2 triệu tấn và 207,7 triệu tấn theo thứ tự lần lượt.
Dự báo sản lượng ngũ cốc Trung Quốc năm 2017
Mặt hàng
Năm 2016
Năm 2017
+/- (%) 
Diện tích (1000 ha)

      

      

      
Ngô
36.760
35.400
-3,7
Lúa mì
24.187
24.100
-0,4
Gạo
30.163
30.100
-0,2
Đậu tương
7.150
7.900
10,5
Hạt cải dầu
7.100
6.880
-3,1
Sản lượng (1000 tấn)

      

      

      
Ngô
219.554
211.500
-3,7
Lúa mì
128.850
129.200
0,3
Gạo
206.951
207.700
0,4
Đậu tương
13.100
14.300
9,2
Hạt cải dầu
14.000
13.740
-1,9

Nguồn: VITIC/Reuters