Ngày tàu đến: 20/9 -1/11/2016

Tên tàu
Khối lượng (tấn)
Điểm đến
Leonor
29.000
Cuba
Lydia
29.000
Cuba
Arosa
26.000
Tây Phi
VNS Pearl
21.200
Philipines
VNS Ocean
11.200
Philipines
Quang Minh Star
8.400
Philipines
Vân Don Ace
6.600
Philipines
Dong Phong
6.600
Philipines
Song Ngan
5.900
Philipines
An Thinh Phu 8
5.700
Philipines
Eastern Opal
5.100
Hàn Quốc
My Hưng
5.000
Philipines
Dong An Queen
4.800
Philipines
Quang Minh 09
4.000
Philipines
Thai Ha 26
3.800
Philipines
Quang Minh 06
3.800
Philipines
Hai Ha 58
3.800
Philipines
Tổng cộng
179.900

            

Nguồn: VITIC/Reuters