Theo số liệu của Hội đồng phát triển Nông nghiệp và nghề làm vườn Anh Quốc (AHDB), nguồn cung sữa tại Anh trong 2 tuần kết thúc ngày 25/06/2016 trung bình  đạt 39,4 triệu lít/ngày, so với cùng thời gian này năm trước thấp hơn 4,0 triệu lít/ngày (tương đương 9,1%). Sản lượng sữa cung cấp trong thời gian này giảm1,8 triệu lít (tương đương 4,3%) so với trung bình 3 năm.

Trong hai tuần kết thúc ngày 25/6/2016, nguồn cung sữa tại Liên Hiệp Anh (GB) trung bình đạt 32,7 triệu lít/ngày, giảm 9,6% (tương đương 3,5 triệu lít/ngày) so với cùng thời gian này năm trước. Trong thời gian này, nguồn cung đã giảm 1,7 triệu lít/ngày (tương đương 4,9%) so với trung bình 3 năm.

Nguồn cung sữa tại Anh  tuần đến ngày 25/6/2016

ĐVT: Lít/ngày

Thời gian

Nguồn cung tại Anh

Trung bình tại Anh 3 năm

Nguồn cung tại Liên hiệp Anh

Trung bình 3 năm tại Liên Hiệp Anh

12/06/2016

40.157.738

41.646.625

33.388.617

34.848.103

13/06/2016

40.110.167

41.785.582

33.232.647

34.878.671

14/06/2016

39.745.790

41.473.108

33.041.009

34.703.890

15/06/2016

40.189.266

41.454.586

33.349.488

34.595.377

16/06/2016

39.524.843

41.248.423

32.837.086

34.514.652

17/06/2016

39.744.288

41.200.980

32.983.250

34.380.502

18/06/2016

39.641.697

41.059.276

32.978.855

34.364.248

19/06/2016

39.288.493

41.269.973

32.574.649

34.441.558

20/06/2016

39.324.571

40.978.865

32.678.582

34.287.139

21/06/2016

38.994.406

41.383.586

32.373.053

34.575.888

22/06/2016

38.655.001

41.003.158

32.107.128

34.339.690

23/06/2016

39.023.590

40.750.715

32.382.919

33.999.607

24/06/2016

38.435.863

40.703.133

31.907.492

34.068.065

25/06/2016

39.005.289

40.756.059

32.386.738

34.040.374

Trung bình

39.417.214

41.193.862

32.730.108

34.431.269

Nguồn: VITIC/dairy.ahdb.org