Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc không thể đáp ứng nhu cầu nên nhập khẩu đã tăng gấp đôi

Trung Quốc cố thể lần đầu tiên đưa thịt lợn kỳ hạn vào giao dịch để giúp giảm bớt biến động trên thị trường này.

Nguồn: VITIC/Bloomberg