Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2016/17 trong tháng 2/2017.

Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)

2016/17

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

96,83

105,42

35,75

112,52

35,74

89,9

Mỹ

3,8

16,96

0,01

3,3

12,7

4,8

Các nước còn lại

93,03

88,46

35,74

109,22

23,04

85,1

Nước XK chủ yếu

24,43

50,13

2,59

31,19

20,03

26,2

Trung Á

2,17

5,73

3/

2,44

3,24

2,22

Khu vực đồng France châu Phi

1,37

4,91

3/

0,14

4,55

1,59

Bán cầu nam

9,71

12,12

0,26

4,21

7,6

10,58

Australia

1,68

4,5

3/

0,04

4,1

2,2

Brazil

6,16

6,5

0,1

3,2

2,9

6,81

Ấn Độ

10,94

27

1,8

23,75

4,4

11,59

Nước NK chủ yếu

66,84

35,49

30,87

73,84

1,94

57,29

Mexico

0,57

0,73

1,08

1,73

0,1

0,52

Trung Quốc

58,2

22,5

4,5

36,25

0,1

48,85

EU-27

0,26

1,23

0,78

0,8

1,18

0,25

Thổ Nhĩ Kỳ

1,58

3,2

3,6

6,6

0,33

1,46

Pakistan

2,62

7,7

2,65

10,2

0,23

2,52

Indonesia

0,53

0,01

2,9

2,9

0,01

0,53

Thái Lan

0,22

3/

1,2

1,18

0

0,22

Bangladesh

1,54

0,12

6,6

6,7

0

1,55

Việt Nam

0,78

3/

5,2

5,1

0

0,88

Nguồn: VITIC/USDA