Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 11/2017.
Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)

 

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

88,67

121,46

38,03

119,25

38,04

90,88

Mỹ

2,75

21,38

0,01

3,35

14,5

6,1

Các nước còn lại

85,92

100,08

38,02

115,9

23,54

84,78

Nước XK chủ yếu

27,47

56,16

2,4

32,98

20,16

33,18

Trung Á

2,36

6,13

3/

3,21

2,31

2,96

Khu vực đồng France châu Phi

1,73

5,31

3/

0,13

4,58

2,34

Bán cầu nam

11,05

14,22

0,3

4,49

8,38

12,99

Australia

2,39

4,8

3/

0,04

4,1

3,21

Brazil

7,61

7,8

0,13

3,4

3,75

8,53

Ấn Độ

12,13

30

1,6

24,5

4,6

14,63

Nước NK chủ yếu

56,88

41,1

33,19

78,89

2,37

49,83

Mexico

0,44

1,5

0,8

1,8

0,28

0,64

Trung Quốc

48,42

25

5,3

39

0,05

39,67

EU-27

0,27

1,52

0,71

0,74

1,41

0,36

Thổ Nhĩ Kỳ

1,68

3,8

3,4

6,75

0,28

1,85

Pakistan

2,27

9,15

2,4

10,6

0,35

2,84

Indonesia

0,62

3/

3,35

3,3

0,01

0,67

Thái Lan

0,2

3/

1,3

1,25

0

0,23

Bangladesh

1,66

0,13

7,25

7,2

0

1,82

Việt Nam

0,88

3/

6,5

6,1

0

1,29

Nguồn: VITIC/USDA