Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2016/17 trong tháng 8/2016.

Đvt: triệu tấn

2016/2017

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

73

330,41

136,62

289,89

329,82

138,97

71,24

Mỹ

6,95

110,5

0,82

52,8

56,22

53,07

8,97

Các nước khác

66,05

219,91

135,81

237,09

273,59

85,9

62,27

Nước XK chính

46,26

172,17

0,56

89,25

96,93

77,99

44,08

Argentina

29,92

57

0,3

44,3

48,75

10,65

27,82

Brazil

16,15

103

0,25

40,5

43,6

59,7

16,1

Paraguay

0,18

9,17

0,01

4,2

4,25

4,95

0,16

Nước NK chính

17,46

16,07

114,58

111,32

132,59

0,34

15,19

Trung Quốc

15,98

12,2

87

87

101,2

0,15

13,83

EU-27

0,82

2,44

13

13,8

15,39

0,15

0,72

Nhật Bản

0,12

0,24

3,1

2,2

3,33

0

0,14

Mexico

0,06

0,37

4

4,28

4,33

0

0,11

Nguồn: VITIC/USDA