Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2016/17 trong tháng 2/2017.

Đvt: triệu tấn

2016/2017

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

77,19

336,62

137,43

290,74

330,75

140,11

80,38

Mỹ

5,35

117,21

0,68

52,53

56,02

55,79

11,44

Các nước khác

71,83

219,42

136,75

238,22

274,73

84,32

68,95

Nước XK chính

50,77

171,37

1,36

89,8

97,94

76,25

49,31

Argentina

31,95

55,5

1

45,3

49,75

9

29,7

Brazil

18,63

104

0,35

40,5

44,1

59,5

19,38

Paraguay

0,15

9,17

0,01

3,8

3,85

5,3

0,18

Nước NK chính

18,97

16,83

114,94

112,38

133,78

0,33

16,64

Trung Quốc

16,91

12,9

86

86,5

100,8

0,15

14,86

EU-27

1,12

2,42

13,8

14,7

16,29

0,15

0,9

Nhật Bản

0,26

0,24

3,1

2,2

3,36

0

0,24

Mexico

0,08

0,49

4,3

4,7

4,75

0

0,12

Nguồn: VITIC/USDA