Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 5/2017.

Đvt: triệu tấn

 

2017/2018

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

90,14

344,68

147,76

301,53

344,21

149,56

88,81

Mỹ

11,85

115,8

0,68

53,07

56,75

58,51

13,08

Các nước khác

78,29

228,87

147,08

248,46

287,47

91,05

75,73

Nước XK chính

55,31

176,4

1,62

91,65

99,92

80,85

52,56

Argentina

31,65

57

1,2

45,5

50

9

30,85

Brazil

23,2

107

0,4

42

45,7

63,5

21,4

Paraguay

0,34

9,4

0,01

3,95

4

5,5

0,24

Nước NK chính

19,71

17,69

124,37

118,62

141,83

0,38

19,56

Trung Quốc

17,56

13,8

93

91,5

106,8

0,15

17,41

EU-27

1,02

2,45

15

15,6

17,24

0,2

1,03

Nhật Bản

0,24

0,26

3,3

2,35

3,51

0

0,29

Mexico

0,12

0,42

4,3

4,72

4,76

0

0,09

Nguồn: VITIC/USDA