Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 9/2017.
Đvt: triệu tấn

 

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

95,96

348,44

148,86

300,65

344,3

151,42

97,53

Mỹ

9,4

120,59

0,68

52,8

56,51

61,24

12,93

Các nước khác

86,56

227,84

148,18

247,85

287,79

90,19

84,61

Nước XK chính

61,41

175,92

1,72

90,99

99,26

79,9

59,9

Argentina

35,9

57

1,5

44,84

49,34

8

37,06

Brazil

25

107

0,2

42

45,7

64

22,5

Paraguay

0,37

9,4

0,01

3,95

4

5,5

0,28

Nước NK chính

21,8

17,92

126,15

119,63

143,8

0,4

21,67

Trung Quốc

19,69

14

95

93

109,1

0,15

19,44

EU-27

0,79

2,48

14,5

15,1

16,74

0,2

0,83

Nhật Bản

0,24

0,26

3,3

2,35

3,51

0

0,29

Mexico

0,12

0,42

4,3

4,72

4,76

0

0,09

Nguồn: VITIC/USDA