Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 5/2018.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

92,16

354,54

159,54

313,34

357,72

161,82

86,7

Mỹ

14,43

116,48

0,68

54,3

57,98

62,32

11,29

Các TT khác

77,73

238,06

158,86

259,04

299,75

99,5

75,41

TT XK chính

51,98

185,8

2,26

91,23

99,83

89,12

51,09

Argentina

28,78

56

1,85

44

48,94

8

29,69

Brazil

22,87

117

0,4

43,2

46,77

72,3

21,2

Paraguay

0,28

9,8

0,01

3,95

4,03

5,9

0,15

TT NK chính

22,86

18,27

134,29

128,51

153,39

0,5

21,52

Trung Quốc

20,64

14,1

103

102

118,4

0,15

19,19

EU-27

1,07

2,75

14,2

14,9

16,55

0,3

1,17

Nhật Bản

0,21

0,26

3,25

2,3

3,47

0

0,26

Mexico

0,09

0,49

4,65

5,05

5,09

0

0,14

Nguồn: VITIC/USDA